De Coolsingel-omroeper en Moeder en Kind terug van weggeweest!

for English scroll down

It’s Never Too Late to Say Sorry
Goed nieuws: Wim Konings, de bekende performer van het kunstwerk It’s Never Too Late to Say Sorry (2011) keert terug van een lang ziekbed, en met zijn terugkeer vindt ook de performance weer plaats, iedere woensdag om klokslag 12 uur. Gedurende het eerste jaar verscheen Konings iedere dag klokslag 12 bij de display bij het Stadhuis op de Coolsingel, hij opende het deurtje, pakte de megafoon eruit en schalde over de Coolsingel: “It is never too late to say sorry!”. De afgelopen zes jaar vindt de performance nog elke woensdag plaats, steeds klokslag 12 uur, tussen het luiden van de klok en het carillonspel van het Stadhuis in.

In 2011 maakte het Scandinavische unstenaarsduo Michael Elmgreen en Ingar Dragset de sculptuur en bijbehorende performance It’s Never Too Late to Say Sorry speciaal voor deze plek in opdracht van Sculpture International Rotterdam. In een vitrine, zoals we die kennen als display in winkels, staat een megafoon die s’avonds wordt verlicht als een juweel. De boodschap die Elmgreen & Dragset ermee uitdragen is een zowel persoonlijk en politiek als alledaags appel op het terloops passerende publiek. Een powerless gesture kun je zeggen, naar een serie werken met die titel van dit kunstenaarsduo. De lokatie is voor het postkantoor naast het Stadhuis. Klik hier voor meer informatie

Moeder en kind (2001) van Carel Visser is gerestaureerd
Het expressieve beeld met de titel Moeder en kind van de Nederlandse beeldend kunstenaar Carel Visser is onlangs gerestaureerd door gieterij Binders. Het kunstwerk wordt op 20 mei 2019 teruggeplaatst op dezelfde locatie op het beeldenterras van de westersingel. Moeder en kind is een samengesteld werk waarin Visser – als in al zijn werk – gevonden voorwerpen en afvalmaterialen samenvoegde tot een geheel, dat in brons werd afgegoten. Verwijzend naar mythes en sprookjes is het een humorvolle maar ook pijnlijke sculptuur, want koestert de moeder het kind of verslindt ze het?

THE COOLSINGEL-BELLMAN AND MOTHER AND CHILD BACK!

It’s Never Too Late to Say Sorry
Good news: Wim Konings, the well-known performer of the work of art It’s Never Too Late to Say Sorry (2011) returns from a long illness, and with his return the performance takes place again every Wednesday at 12 o’clock sharp. During the first year Konings appeared clockwise every day at the display at the Town Hall on the Coolsingel, he opened the door, took out the megaphone and blared across the Coolsingel: “It’s never too late to say sorry!”. For the past six years, the performance takes place every Wednesday, again at noon, between the ringing of the clock and the carillon play of the City Hall.

In 2011, the Scandinavian artist duo Michael Elmgreen and Ingar Dragset made the sculpture and accompanying performance It’s Never Too Late to Say Sorry especially for this place commissioned by Sculpture International Rotterdam. In a display, as we know them as showcases in stores, a megaphone is placed that is illuminated in the evening like a jewel. The message that Elmgreen & Dragset convey with it is a personal, political as well as an everyday appeal to the passing public. You could read it as a `Powerless Gesture, after a series of works of the duo with exactly this title. It is located in front of the post office next to the Town Hall. Click here for more information

Mother and Child (2001) of Carel Visser has been restored
The expressive sculpture entitled Mother and Child by the Dutch artist Carel Visser has recently been restored by foundry Binders. The artwork will be placed back on 20 May 2019 at its former location on the sculpture terrace of the Westersingel. Mother and Child is a composite work in which Visser – as in many of his work – combined found objects and waste materials into a whole that was cast in bronze. Referring to myths and fairy tales, it is a humorous but also painful sculpture, as it remains uncertain if the mother cherishes the child or devours it …

Publicatiedatum: 15/05/2019